top of page

תקנון ותנאי ביטול

   המזמין מסכים ומאשר כי ביצוע הזמנה כרוך בדמי הרשמה בסך 500 ₪.
דמי הרשמה אלה הינם סופיים ולא ניתנים להחזר במקרה של ביטול העסקה מכל סיבה שהיא והמזמין מוותר בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המוכרת בגין כך.

 

במידה והביטול אינו עומד בתנאים של חוק הגנת הצרכן, יחולו על הצרכן דמי הביטול כמפורט: 
1. במקרה של ביטול עד 14 יום לפני מימוש ההזמנה – ייגבה סכום של 50% ממחיר ההזמנה

2. במקרה של ביטול עד 7 ימים לפני מימוש ההזמנה – לא יהיה החזר. 

 

לתקנון ביטול עסקה

bottom of page